रमा शब्द के रूप - Rama ke roop - Shabd Roop - Sanskrit

Rama Shabd

रमा शब्द: आकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञा, सभी आकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञापदों के रूप इसी प्रकार बनाते है।

रमा के रूप - Shabd Roop

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमा रमा रमे रमा:
द्वितीया रमाम् रमे रमा:
तृतीया रमया रमाभ्याम् रमाभि:
चतुर्थी रमायै रमाभ्याम् रमाभ्य:
पंचमी रमाया: रमाभ्याम् रमाभ्य:
षष्ठी रमाया: रमयो: रमाणाम्
सप्तमी रमायाम् रमयो: रमासु
सम्बोधन हे रमे ! हे रमे ! हे रमा: !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Rama

Rama ke roop - Shabd Roop - Sanskrit