कुटुम्बिन् (कुटुम्बी) शब्द के रूप (Kutumbin Ke Shabd Roop) - संस्कृत

Kutumbin Shabd

कुटुम्बिन् शब्द (Belongings, कुटुम्बी, Family): कुटुम्बिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप, कुटुम्बिन् (Kutumbin) शब्द के अंत में "न्" का प्रयोग हुआ इसलिए यह नकारान्त हैं। अतः Kutumbin Shabd के Shabd Roop की तरह कुटुम्बिन् जैसे सभी नकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। जैसे - पथिन्, गुणिन्, व्रत्रहन्, स्थायिन्, मघवन्, लघिमन्, युवन्, स्वामिन्, आत्मघातिन्, अर्थिन्, एकाकिन्, कञ्चुकिन्, ज्ञानिन्, करिन्, कुटुम्बिन्, कुशलिन्, चक्रवर्तिन्, तपस्विन्, दूरदर्शिन्, द्वेषिन्, धनिन्, पक्षिन्, बलिन्, मन्त्रिन्, मनोहारिन्, मनीषिन्, मेधाविन्, रोगिन्, वैरिन् आदि। कुटुम्बिन् शब्द के शब्द रूप संस्कृत में सभी विभक्तियों एवं तीनों वचन में शब्द रूप (Kutumbin Shabd Roop) नीचे दिये गये हैं।

कुटुम्बिन् के शब्द रूप - Shabd roop of Kutumbin

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा कुटुम्बी कुटुम्बिनौ कुटुम्बिनः
द्वितीया कुटुम्बिनम् कुटुम्बिनौ कुटुम्बिनः
तृतीया कुटुम्बिना कुटुम्बिभ्याम् कुटुम्बिभिः
चतुर्थी कुटुम्बिने कुटुम्बिभ्याम् कुटुम्बिभ्यः
पंचमी कुटुम्बिनः कुटुम्बिभ्याम् कुटुम्बिभ्यः
षष्ठी कुटुम्बिनः कुटुम्बिनोः कुटुम्बिनाम्
सप्तमी कुटुम्बिनि कुटुम्बिनोः कुटुम्बिषु
सम्बोधन हे कुटुम्बिन् ! हे कुटुम्बिनौ ! हे कुटुम्बिनः !

कुटुम्बिन् शब्द का अर्थ/मतलब

कुटुम्बिन् शब्द का अर्थ Belongings, कुटुम्बी, Family होता है। कुटुम्बिन् शब्द नकारान्त शब्द है इसका मतलब भी 'Belongings, कुटुम्बी, Family' होता है।
belongings
1. माल , सम्पत्ति
2. कुटुम्बी , सम्बन्धी
kindred
1. कुटुम्बी , बंधुगण , सम्बंधी , भाई बंधु
relative
1. सगा , गोत्रजन , कुटुम्बी , नातेदार , संबन्धी

कुटुम्बिन् जैसे और महत्वपूर्ण शब्द रूप

उपर्युक्त शब्द रूप कुटुम्बिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप हैं कुटुम्बिन् जैसे शब्द रूप (Kutumbin shabd Roop) देखने के लिए Shabd Roop List पर जाएँ।