धातृ शब्द के रूप - Dhatra ke roop - Sanskrit (संस्कृत)

धातृ शब्द के रूप

धातृ शब्द (धाता, Creator): ऋकारान्त नपुंसकलिंग संज्ञा, सभी ऋकारान्त नपुंसकलिंग संज्ञापदों के रूप इसी प्रकार बनाते है।

धातृ के रूप

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमा धाता धातारौ धातारः
द्वितीया धातारम् धातारौ धातॄन्
तृतीया धात्रा धातृभ्याम् धातृभिः
चतुर्थी धात्रे धातृभ्याम् धातृभ्यः
पञ्चमी धातुः धातृभ्याम् धातृभ्यः
षष्ठी धातुः धात्रोः धातॄणाम्
सप्तमी धातरि धात्रोः धातृषु
संबोधन हे धातः !हे धातारौ !हे धातारः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Dhaatra - image/photo/pdf

Dhatra Shabd Roop